KRÓTSZE TERMINY PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ
MNIEJ CZASU DLA WIERZYCIELI

09.07.2018 weszły w życie znowelizowane przepisy dot. przedawnienia. Przede wszystkim wprowadzono nowy ogólny 6-letni termin przedawnienia, w miejsce dotychczasowego 10-letniego. Ponadto, w odniesieniu do wszystkich terminów przedawnienia nie krótszych niż 2 lata zasadniczo zmienia się ich sposób liczenia – koniec terminu przedawnienia przypadać ma zawsze na ostatni dzień roku kalendarzowego. Swoistą nowością jest natomiast zróżnicowanie sytuacji konsumenta oraz przedsiębiorcy w zakresie przedawnienia roszczeń. Rozwiązanie to ma służyć polepszeniu sytuacji konsumenta.