NOWE PODEJŚCIE
DO PRAWA PRZEDSIĘBIORCÓW

30.04.2018 straciła moc ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Zastąpił ją pakiet czterech ustaw:

  • ustawa z 06.03.2018 – Prawo przedsiębiorców;
  • ustawa z 06.03.2018 o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
  • ustawa z 06.03.2018 o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
  • ustawa z 06.03.2018 o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to m.in. zmiany podstaw prawnych przeprowadzania kontroli, jak również pełnomocnictw dla pracowników do odbierania protokołów z kontroli. Ponadto, powstaje możliwość ujawnienia pełnomocników materialnych/prokurentów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.