Alert

Opłata za wydanie pozwolenia na budowę farm wiatrowych

Zgodnie z Ustawą o obszarach morskich RP i administracji morskiej, budowa farm wiatrowych wymaga uzyskania pozwolenia ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, które wydawane jest w formie decyzji administracyjnej na okres 30 lat. Za udzielenie takiego pozwolenia wnoszona jest opłata w wysokości stanowiącej 1% wartości planowanego przedsięwzięcia. 

W tym kontekście, podkreślić należy, iż w wyroku z dn. 1 marca 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął, że opłata za wydanie takiego pozwolenia zalicza się do kosztów wytworzenia środka trwałego, o którym mowa w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:


IGA WÓJCIK
Asystentka prawna
iwojcik@cmwlegal.pl