CMW Legal Slider

SZCZECIN | GDYNIA | GDAŃSK

Zespół

RAFAŁ CZYŻYK

Radca prawny

Współzałożyciel i Partner Zarządzający CMW Legal.

Radca prawny od 2001r. Uczestnik praktyk w międzynarodowej kancelarii prawnej w Londynie. W 2002 roku ukończył studia podyplomowe z prawa europejskiego.

Ekspert prawa polskiego przed zagranicznymi sądami powszechnymi i arbitrażowymi (m. in. w Anglii, Izraelu oraz Korei Płd.). Jest autorem szeregu artykułów oraz wykładów z dziedziny żeglugi, portów morskich oraz infrastruktury kolejowej.

Wielokrotny uczestnik prac legislacyjnych w polskim parlamencie. Doradza Radom Interesantów Portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Działał na forum Związku Armatorów Polskich w Gdyni (ZAP), a także Stowarzyszenia z Armatorów Wspólnoty Europejskiej w Brukseli (ECSA).

Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Odrą w Świat” w Szczecinie postulującego odbudowę Odrzańskiej Drogi Wodnej. W latach 2016-2021, Przewodniczący Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Były arbiter Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Specjalista i praktyk w zakresie portów morskich, infrastruktury i transportu kolejowego, jak również obrotu międzynarodowego, żeglugi morskiej i śródlądowej oraz spedycji.

Zajmuje się transakcjami M&A oraz finansowymi, w szczególności dotyczącymi budowy i zakupu statków. Występuje przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, w Polsce oraz zagranicą. Jego zainteresowania obejmują również prawne aspekty Gospodarki 4.0.

PAWEŁ MICKIEWICZ

Radca prawny

Współzałożyciel i Partner Koordynator CMW Legal.

Ukończył studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Od roku 2005 radca prawny przy OIRP w Szczecinie.

W latach 2002-2003 ukończył podyplomowe studium prawa europejskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2004 r. kurs prawa morskiego przy Instytucie Prawa Morskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Southampton (Wielka Brytania).

W roku 2004 odbył praktykę zawodową w londyńskiej kancelarii prawniczej Barlow, Lyde & Gilbert (obecnie Clyde & Co.), a w 2008 r. w amerykańskiej kancelarii prawniczej Holland & Knight w Nowym Jorku.

Współpracował z prawną grupą roboczą oraz grupą ds. morskich promów ro-pax Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA). Jest współzałożycielem i Sekretarzem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego. Specjalizuje się w krajowym i międzynarodowym obrocie dotyczącym stosunków umownych jak i pozaumownych, w tym, w zakresie krajowego oraz międzynarodowego prawa morskiego.

Jego praktyka obejmuje też obsługę prawną sektora bankowego, prawo korporacyjne (m.in. przedsięwzięcia M&A), finansowanie inwestycji, w tym doradztwo prawne w zakresie finansowania projektów związanych z nabyciem statków oraz innych jednostek pływających.

Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej stoczni oraz przedsiębiorstw żeglugowych, w szczególności armatorów i przewoźników promowych.

Reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi (w tym na etapie zabezpieczenia roszczeń, np. poprzez areszt statku) oraz arbitrażowymi, zarówno w kraju jak i zagranicą.

DARIUSZ SZYMANKIEWICZ

Radca prawny

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie (od 2001 roku).

Jest wykładowcą prawa morskiego na Akademii Morskiej w Szczecinie. Autor szeregu publikacji naukowych oraz artykułów dotyczących zagadnień prawno-morskich, w tym w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, ubezpieczeń morskich, ochrony środowiska morskiego.

Członek Stowarzyszenia Ekspertów Morskich z siedzibą w Szczecinie. Współzałożyciel i Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.

Specjalizuje się w krajowym i międzynarodowym prawie morskim, prawie ubezpieczeń morskich, prawie transportowym, międzynarodowym obrocie handlowym, a także prawie sportowym.

Jego zainteresowania koncentrują się też na kwestiach związanych z rejestracją, budową, remontami i zakupem statków, w tym ich finansowaniem.

Zapewnia reprezentację procesową przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Występuje także w postępowaniach dotyczących badania przyczyn i okoliczności wypadków morskich, w tym przed polskimi Izbami Morskimi oraz Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich.

SEBASTIAN KITA

Radca prawny

Lider biura CMW Legal w Gdyni i Gdańsku.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Radca prawny przy OIRP w Gdańsku. Jest autorem szeregu artykułów oraz wykładów z dziedziny żeglugi i portów morskich. Wykładowca na Annual International Maritime Law Seminar w Londynie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.

Specjalista i praktyk w zakresie portów morskich, infrastruktury, transportu i obrotu dotyczącego stosunków umownych i pozaumownych.

Doradza Klientom w sprawach własności intelektualnej, w szczególności w zakresie ochrony utworów, patentów, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, a także świadczy pomoc prawną przy rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i patentów oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP.

Świadczy pomoc prawną przy rejestracji produktów biobójczych w Polsce.

Występuje przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, zarówno w Polsce jak i zagranicą.

PIOTR PORZYCKI

Doradca podatkowy

Lider praktyki podatkowej CMW Legal.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (Prawo) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Ceny transferowe i zarządzanie podatkami). Autor licznych publikacji na temat podatków oraz uczestnik konferencji naukowych poświęconych tej gałęzi prawa.

Doświadczenie zdobywał także w dziale Tax Structuring departamentu podatkowego KPMG w Polsce.

Piotr specjalizuje się w doradztwie na rzecz spółek uczestniczących w krajowych i międzynarodowych grupach kapitałowych, a także klientów indywidualnych o dużych aktywach, m. in. w zakresie strukturyzacji podatkowych i doradztwa transakcyjnego, przedsięwzięć M&A w tym wykupów menedżerskich, planowania podatkowego scenariuszy inwestycyjnych, zarządzania podatkami w majątkach prywatnych oraz problematyki cen transferowych i zarządzania ryzykiem podatkowym w działalności gospodarczej i inwestycyjnej.

Regularnie występuje w postępowaniach przed organami podatkowymi, celnymi oraz sądami administracyjnymi, zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych i podatków pośrednich, podatku od nieruchomości oraz sprawach celnych (m. in. w sprawach pozwoleń na stosowanie procedur celnych oraz obniżenia wysokości zabezpieczenia generalnego).

Opracowywał i wdrażał zarówno schematy strukturyzacji podatkowych w grupach kapitałowych, jak również planowania podatkowego transakcji fuzji i przejęć, operacji związanych z obrotem nieruchomościami oraz przedsięwzięć w dziedzinie restrukturyzacji zadłużenia i przekształceń, na rzecz podmiotów funkcjonujących w takich sektorach gospodarki jak bankowość i finanse, transport morski, spedycja i logistyka, handel, energetyka oraz obrót nieruchomościami.

Jego zainteresowania obejmują także doradztwo prawne i podatkowe związane z inwestycjami w jachty żaglowe i motorowe, w tym z procesami ich budowy, finansowania i rejestracji.

ALEKSANDER KARANDYSZOWSKI

Radca prawny

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2017 roku złożył z wyróżnieniem egzamin zawodowy i został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

Aleksander specjalizuje się w sprawach z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony danych osobowych, wspierając Klientów CMW Legal we wszystkich zagadnieniach dotyczących RODO, w tym łączących się z obrotem gospodarczym, zatrudnieniem, finansami lub handlem międzynarodowym.

Prowadzi również sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii świadcząc pomoc prawną na polu e-commerce, sektora kreatywnego, praw do nazw domen internetowych, digital marketingu, licencji na oprogramowanie, naruszeń praw autorskich oraz prawnych aspektów ochrony prywatności w rozwiązaniach teleinformatycznych i usługach internetowych.

Aleksander reprezentuje Klientów CMW Legal przed sądami w sprawach cywilnych i gospodarczych, jak również przed organami administracji państwowej, w tym w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

ŁUKASZ RADOSZ

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Dodatkowo ukończył ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jego zainteresowania dotyczą przede wszystkim problematyki z zakresu prawa pracy, cywilnego, handlowego oraz gospodarczego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych w szczególności w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym umów pracowniczych, regulacji wewnątrzzakładowych, odpowiedzialności pracowników, zwolnień indywidualnych i grupowych, pracowniczych sporów sądowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli zakładów pracy czy relacji ze związkami zawodowymi.

Zajmuje się również pracą tymczasową, delegowaniem pracowników oraz zatrudnianiem cudzoziemców.

W ramach prowadzonej praktyki uczestniczy w przeprowadzaniu projektów inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych, w tym sporządzaniu audytów prawnych, oraz udziela wsparcia w negocjacjach, przygotowaniu i opiniowaniu umów w szczególności w zakresie ich skutków prawnych oraz zgodności z prawem.

Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami, urzędami oraz organami administracji publicznej.

MARCIN BOROWSKI

Radca prawny

Praktyka zawodowa Marcina skupia się w szczególności na bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, a także organizacji pozarządowych, przygotowywaniu, analizowaniu i współuczestniczeniu w negocjacjach przy zawieraniu umów handlowych, doradztwie obejmującym planowanie (w tym sporządzanie raportów due diligence) oraz wdrażanie projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych o różnej formie prowadzenia działalności.

Marcin zajmuje się również postępowaniami upadłościowymi oraz restrukturyzacyjnymi przedsiębiorstw, reprezentując w każdym stadium tych postępowań zarówno wierzycieli, jak i dłużników, a także szeroko rozumianym doradztwem prawnym związanym z nieruchomościami.

GRACJAN BUTKIEWICZ

Aplikant radcowski

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. 

Gracjan zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie prawa korporacyjnego oraz windykacji należności.

Ponadto, praktyka zawodowa Gracjana skupia się w dużej mierze na wszelkich kwestiach związanych z postępowaniami rejestrowymi dotyczącymi przedsiębiorców.

MIKOŁAJ MACHNIO

Aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

Zdobywał doświadczenie w kancelariach komorniczych oraz szczecińskich kancelariach radcowskich, a także w zespole Podatków Międzynarodowych Ernst & Young.

Przedmiotem jego zainteresowań jest prawo podatkowe oraz komercjalizacja nowych technologii, w tym przede wszystkim regulacje dotyczące blockchain, smart kontraktów, robotyki i sektora FinTech. Z uwagi na odbytą praktykę, specjalizuje się  również w zagadnieniach związanych z postępowaniem egzekucyjnym i upadłościowym.

Jest certyfikowanym specjalistą ds. rachunkowości zarządczej oraz finalistą dwóch konkursów wiedzy praktycznej w dziedzinie prawa podatkowego, organizowanych przez przedstawicieli tzw. „Wielkiej Czwórki”.

Biegle włada językiem angielskim oraz niemieckim.

NATALIA ZIELONA

Asystentka prawna

Studentka V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz II roku Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w gdańskich kancelariach prawniczych. Przedmiotem jej zainteresowań jest prawo gospodarcze, handlowe, restrukturyzacyjne oraz upadłościowe, a także prawo własności intelektualnej.

Biegle włada językiem angielskim.