background subpage

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI CMW Legal
obowiązujące od dnia 01.01.2023r.
("Polityka prywatności")

 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Polityka służy informowaniu o zasadach przetwarzania danych osobowych stosowanych przez Czyżyk Mickiewicz i Wspólnicy sp.p. radców prawnych i doradców podatkowych z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: KRS 0000897910, NIP: 8513211717, e-mail: biuro@cmwlegal.pl, strona internetowa: www.cmwlegal.pl (CMW Legal), mających zastosowanie do niektórych procesów przetwarzania danych.
  2. CMW Legal jest administratorem:
   1. danych osobowych osób fizycznych będących klientami, a także osób, które zawierają umowę w imieniu klienta, oraz osób kontaktowych po stronie klienta, w tym osób upoważnionych do składania zleceń oraz osób obsługujących procesy ich rozliczeń, a także wskazywanych przez klienta na potrzeby świadczenia przez CMW Legal usług (patrz również punkt 2 poniżej);
   2. danych osobowych osób fizycznych, udostępnianych lub przekazywanych jej bezpośrednio lub pośrednio przez klienta lub pozyskiwanych w inny sposób przez CMW Legal w ramach świadczenia przez CMW Legal usług, w celu świadczenia tych usług (np. dane świadków, stron postępowań, dłużników, wierzycieli). Na podstawie art. 14 ust. 5 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), CMW Legal nie wykonuje obowiązku informacyjnego wobec ww. osób z uwagi na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej (patrz również punkt 3 Pponiżej);
   3. danych osobowych kandydatów do pracy pozyskiwanych przez CMW Legal w trakcie procedury rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji (patrz również punkt 4 poniżej).
  3. CMW Legal świadczy usługi przy pomocy swoich pracowników lub stałych współpracowników, a także, w razie potrzeby, podmiotów trzecich („Pracownicy”). Przy świadczeniu usług CMW Legal może posługiwać się Pracownikami wykonującymi czynności związane z danym zleceniem, w związku z tym może zachodzić potrzeba przekazania Pracownikom przetwarzania lub udostępnienia danych osobowych związanych z danym zleceniem. W przypadku udostępniania lub powierzenia przetwarzania danych osobowych Pracownikom lub ogólnie osobom trzecim, CMW Legal nakłada na takie osoby odpowiednie zobowiązania dotyczące poufności oraz przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych.
  4. CMW Legal ma prawo – o ile uzasadnione jest to zakresem wykonywanej usługi lub jeżeli wymaga tego klient – do przekazywania danych osobowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) oraz również poza EOG, przy spełnieniu właściwych wymagań prawnych określonych przez RODO.
  5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, w zakresie wynikającym z RODO, przysługuje:
   1. prawo do cofnięcia zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość;
   2. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
   3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   5. prawo do usunięcia danych osobowych;
   6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 2. ŚWIADCZENIE USŁUG – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I OSÓB DZIAŁAJACYCH DLA KLIENTÓW
  1.  Pochodzenie danych
   CMW Legal przetwarza dane osobowe, które otrzymuje od Ciebie. lub od podmiotu, dla którego pracujesz, będącego klientem CMW Legal – np. gdy Twoja praca wymaga kontaktu z CMW Legal – a także dane osobowe, które CMW Legal zbierze z publicznych rejestrów w ramach procedur weryfikacyjnych.
  2. Zakres przetwarzanych danych
   Jeśli jesteś klientem CMW Legal, to CMW Legal będzie przetwarzać Twoje informacje osobowe (np. imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, numery identyfikacyjne PESEL i NIP), dane dotyczące umowy (np. datę zawarcia, powierzone zadania), dane dotyczące płatności (rozliczenia, numer Twojego rachunku bankowego), a także wszelkie inne dane, które przekażesz CMW Legal, lub które otrzymamy z innych źródeł, w celu reprezentowania Twoich interesów i w celu świadczenia usług. Jeżeli jesteś osobą kontaktową klienta CMW Legal, to CMW Legal będzie przetwarzać Twoje imię, nazwisko i dane kontaktowe.
  3. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne
   Dane osobowe są przetwarzane przez CMW Legal zgodnie z RODO oraz polskim prawem ochrony danych osobowych:
   1. w celu wykonania umowy o świadczenie usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) jeśli jesteś stroną tej umowy;
   2. w celu wykonania obowiązku prawnego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) wynikającego z obowiązków prawnych (np. informacje wymagane przez prawo podatkowe i rachunkowe, obowiązki nałożone na zawody prawnicze ustawami regulującymi wykonywanie zawodów prawniczych i obowiązującymi przepisami samorządów, a także przepisami w zakresie przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy);
   3. w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) CMW Legal lub osoby trzeciej. W następujących przypadkach przetwarzanie danych osobowych ma na celu ochronę prawnie uzasadnionych interesów:
    1. kontakt w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między CMW Legal a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania;
    2. planowanie biznesowe – w tym w celu organizacji modeli współpracy oraz weryfikacji klientów;
    3. środki zmierzające do ochrony pracowników i własności administratora;
    4. prowadzenie postępowań prawnych oraz zabezpieczenie roszczeń;
   4. w ramach Twojej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w zakresie, w którym CMW Legal będzie prosić Cię o udzielenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, przetwarzanie będzie odbywać się tylko w zakresie i w celu określonym w Twojej zgodzie. CMW Legal prosi o Twoją zgodę tylko wtedy, gdy nie istnieje inna podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych. Zawsze będziesz mieć pełną swobodę w wyrażeniu – bądź też nie – Twojej zgody i zawsze uszanujemy Twoją wolę w tym zakresie. Twoja zgoda może być cofnięta w każdym czasie, ze skutkiem na przyszłość.
   5. w ramach świadczenia usług na Twoją rzecz, CMW Legal może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych szczególnych kategorii, czyli danych dotyczących stanu zdrowia, ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przynależność do związku zawodowego, przekonania religijne lub światopoglądowe – w zależności od natury sprawy, którą CMW Legal będzie prowadzić. CMW Legal przetwarza te dane osobowe:
    1. zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, czyli na podstawie zgody wyrażonej w konkretnym celu – świadczenie usług;
    2. zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. c) RODO, wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane osobowe dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;
    3. zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.
  4. Odbiorcy danych
   1. CMW Legal, jako kancelaria radców prawnych i doradców podatkowych, gwarantuje zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji objętych tajemnicą zawodową radcy prawnego lub doradcy podatkowego, w tym – w zakresie mającym zastosowanie – tajemnicą obrończą. W sytuacjach, w których przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia obowiązków ustawowych, albo ochrony prawnie uzasadnionych interesów, dostęp do Twoich danych uzyskają pracujący z CMW Legal radcowie prawni, doradcy podatkowi, adwokaci oraz aplikanci radcowscy, objęci ustawowymi obowiązkami w zakresie zachowania tajemnicy zawodowej. Ponadto, Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym będą przekazywane innym Pracownikom, należycie pouczonym i zobowiązanym do zachowania poufności. Zaufane podmioty przetwarzające dane (w szczególności dostawcy usług IT) oraz dostawcy usług związanych z obsługą umowy (tacy jak firmy ubezpieczeniowe, firmy rachunkowe, poczta i kurierzy) otrzymają Twoje dane osobowe w zakresie, w którym jest to niezbędne przy świadczeniu ich usług.
   2. W celu reprezentowania Twoich interesów przed sądami, organami administracji oraz w sprawach pozaprocesowych, Twoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez prawo lub w zakresie niezbędnym do należytego reprezentowania Twoich interesów będą przekazywane Twoim przeciwnikom procesowym lub innym koniecznym uczestnikom tych spraw i postępowań.
   3. W celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów CMW Legal, niektóre z Twoich danych osobowych mogą być przekazane innym kancelariom prawnym i instytucjom odzyskiwania roszczeń (w tym komornikom).
   4. W ramach obowiązków prawnych organy władzy publicznej i instytucje mogą otrzymać Twoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez prawo.
  5. Okres przechowywania danych
   Przechowamy dane osobowe i dokumenty związane ze świadczeniem usług przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe i dokumenty zostały zgromadzone, lub przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy lub zakończenia świadczenia danej usługi, w zależności co nastąpi pierwsze – jeżeli ustalenie daty końca postępowania, w którym dane osobowe i dokumenty zostały zgromadzone, jest niemożliwe lub niecelowe. W niezbędnym zakresie Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania umowy, a następnie przez okresy wymagane przez prawo, w szczególności w szczególności wynikające z prawa cywilnego i prawa podatkowego. Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie będą przetwarzane przez okres do 10 lat od ustania naszej współpracy.

 3. ŚWIADKOWIE, STRONY POSTĘPOWAŃ, UCZESTNICY, WIERZYCIELE, DŁUŻNICY I INNE OSOBY, KTÓRYCH DANE OSOBOWE POZNAJEMY W TOKU ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNICZYCH
  1. Pochodzenie danych
   CMW Legal przetwarza dane osobowe, które otrzymuje od swojego klienta, którego sprawę prowadzi, oraz dane osobowe, które zbierze z różnych źródeł w toku prowadzenia tej sprawy.
  2. Zakres przetwarzanych danych
   Przetwarzamy wszystkie dane osobowe, które zbierzemy i których wykorzystanie jest niezbędne do świadczenia usług, w tym pomocy prawnej, na rzecz naszego klienta.
  3. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne
   Dane osobowe są przetwarzane przez CMW Legal zgodnie z RODO oraz polskim prawem ochrony danych w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) CMW Legal lub naszego klienta, którego sprawę prowadzimy, w celu przeprowadzenia postępowań prawnych, oceny roszczenia, jego zabezpieczenia lub dochodzenia lub przeprowadzenia innych analiz prawnych.
  4. Odbiorcy danych
   1. CMW Legal, jako kancelaria radców prawnych i doradców podatkowych, gwarantuje zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji objętych tajemnicą zawodową radcy prawnego lub doradcy podatkowego, w tym – w zakresie mającym zastosowanie – tajemnicą obrończą. W sytuacjach, w których przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów, dostęp do Twoich danych uzyskają pracujący z CMW Legal radcowie prawni, doradcy podatkowi, adwokaci oraz aplikanci radcowscy, objęci ustawowymi obowiązkami w zakresie zachowania tajemnicy zawodowej. Ponadto, Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym będą przekazywane innym Pracownikom, należycie pouczonym i zobowiązanym do zachowania poufności. Zaufane podmioty przetwarzające dane (w szczególności dostawcy usług IT) oraz dostawcy usług związanych z obsługą umowy (tacy jak firmy ubezpieczeniowe, firmy rachunkowe, poczta i kurierzy) otrzymają Twoje dane osobowe w zakresie, w którym jest to niezbędne przy świadczeniu ich usług.
   2. W celu reprezentowania interesów naszych klientów przed sądami, organami administracji oraz w sprawach pozaprocesowych, Twoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez prawo lub w zakresie niezbędnym do należytego reprezentowania ich interesów będą przekazywane sądom, organom i koniecznym uczestnikom tych spraw i postępowań.
  5. Okres przechowywania danych
   Przechowamy dane osobowe i dokumenty związane ze świadczeniem usług przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe i dokumenty zostały zgromadzone, lub przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy lub zakończenia świadczenia danej usługi, w zależności co nastąpi pierwsze – jeżeli ustalenie daty końca postępowania, w którym dane osobowe i dokumenty zostały zgromadzone, jest niemożliwe lub niecelowe.

 4. REKRUTACJA
  1. Pochodzenie danych
   CMW Legal przetwarza dane osobowe, które otrzymuje od Ciebie w procesie rekrutacji. Jeśli wyrazisz na to zgodę, CMW Legal wykorzysta również informacje, które znajdzie o Tobie w mediach społecznościowych oraz w wyszukiwarkach internetowych.
  2. Zakres przetwarzanych danych
   Twoje dane osobowe obejmują w szczególności Twoje informacje osobowe (np. imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, datę urodzenia i miejsce urodzenia, numery identyfikacyjne PESEL i NIP), dane dotyczące dotychczasowego zatrudnienia (np. datę zawarcia, opis wykonywanych czynności, stanowiska), dane, które zawrzesz w CV i innych dokumentach, które nam złożysz, a także publicznie dostępne dane, które zamieszczasz o sobie w mediach społecznościowych, oraz zamieszczone w wyszukiwarkach internetowych – jeśli zezwolisz nam na ich zebranie. Możemy przetwarzać również dane osobowe szczególnych kategorii, tj. dane dot. zdrowia, przynależności do związków zawodowych lub inne, o których stanowi art. 9 ust. 1 RODO, jeżeli przekażesz nam te informacje z własnej inicjatywy i przetwarzanie tych danych osobowych będzie zgodne z prawem.
  3. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne
   Dane osobowe są przetwarzane przez CMW Legal zgodnie z RODO oraz polskim prawem ochrony danych aby ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz, ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz, oraz wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas. Podstawa prawna przetwarzania zależy od zakresu danych i celu ich wykorzystania. CMW Legal przetwarza dane osobowe:
   1. w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Kodeksem pracy (tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze). Postępowanie rekrutacyjne reguluje art. 221 § 1 pkt. 4) – 6) Kodeksu pracy w zw. z. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W przypadku danych osobowych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1) – 3) Kodeksu pracy, podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
   2. w ramach Twojej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). W zakresie, w którym CMW Legal prosi Cię o udzielenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, przetwarzanie będzie odbywać się tylko w zakresie i w celu określonym w Twojej zgodzie. W zakresie danych osobowych szczególnych kategorii, będziemy przetwarzać te dane tylko na podstawie Twojej zgody i tylko jeżeli przekazanie tych danych wyniknie z Twojej inicjatywy. Twoja zgoda może być cofnięta w każdym czasie, ze skutkiem na przyszłość. W zakresie dodatkowych danych osobowych, które z własnej inicjatywy nam przekażesz, potraktujemy to przekazanie jako zgodę na ich wykorzystanie w celu przeprowadzenia obecnej rekrutacji. Jeśli w rekrutacji przekażesz nam więcej danych, niż prosiliśmy, potraktujemy to zachowanie jako udzielenie zgody na ich przetwarzanie na cele rekrutacji;
   3. w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) CMW Legal. W następujących przypadkach przetwarzanie danych osobowych ma na celu ochronę prawnie uzasadnionych interesów:
    1. dane osobowe zebrane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, gdyż mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności, co jest nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy;
    2. środki zmierzające do ochrony pracowników i własności administratora;
    3. prowadzenie postępowań prawnych oraz zabezpieczenie roszczeń.
  4. Odbiorcy danych
   W sytuacjach, w których przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla procesu rekrutacji, realizacji Twojej zgody, albo ochrony prawnie uzasadnionych interesów, dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają organy administratora oraz należycie upoważnieni Pracownicy. Ponadto, zaufane podmioty przetwarzające dane (w szczególności dostawcy usług IT) oraz dostawcy usług związanych z obsługą procesu rekrutacji (tacy jak agencje rekrutacyjne oraz inni dostawcy usług powiązanych z rekrutacją) mogą otrzymać Twoje dane osobowe w zakresie, w którym jest to niezbędne przy świadczeniu ich usług. W celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora, niektóre z Twoich danych osobowych mogą być przekazane kancelariom prawnym i instytucjom odzyskiwania roszczeń (w tym komornikom). Wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe są zobowiązane na mocy zawartych umów do traktowania Twoich danych osobowych z zachowaniem poufności i jedynie w celu wykonania świadczonych usług.
  5. Okres przechowywania danych
   CMW Legal przetwarza Twoje dane osobowe przez okres rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Jeśli wyrazisz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe również dla celów przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez rok od kiedy udzieliłeś nam swojej zgody. W niektórych przypadkach okres przechowywania Twoich danych osobowych może być wydłużony o okres przedawnienia roszczeń. Co do zasady okres przedawnienia roszczeń w sprawach pracowniczych wynosi 3 lata, ale może być dłuższy.