background subpage

OWU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW CMW Legal
obowiązujące od dnia 01.01.2023r.
("OWUCL")

 1. PRZEDMIOT
  1. OWUCL określają warunki świadczenia usług prawnych oraz doradztwa podatkowego przez Czyżyk Mickiewicz i Wspólnicy sp.p. radców prawnych i doradców podatkowych z siedzibą w Szczecinie („Usługi Prawne”), ul. Moniuszki 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: KRS 0000897910, NIP: 8513211717, e-mail: biuro@cmwlegal.pl, strona internetowa: www.cmwlegal.pl („CMW Legal”), na rzecz swoich klientów („Klient”).
  2. OWUCL stanowią integralną część umowy o świadczenie Usług Prawnych na rzecz Klienta („Umowa”), w takim zakresie w jakim nie zostały one wyraźnie uchylone lub zmienione Umową.
  3. OWUCL określają treść oraz zasady zawierania, wykonywania i rozwiązywania Umów.
  4. OWCL wiążą Klienta w przypadku: (i) ich doręczenia przed zawarciem umowy; (ii) ich udostępnienia Klientowi w postaci elektronicznej, również poprzez wskazanie na ich publikację na stronie internetowej CMW Legal, w szczególności w wiadomościach elektronicznych CMW Legal. Wyłącza się zastosowanie wzorców umownych (w tym ogólnych warunków i regulaminów) Klienta, a postanowienia Zlecenia sprzeczne z OWUCL wymagają wyraźnego przyjęcia przez CMW Legal. Przepisów art. 682 i 3854 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
 2.  
 3. UMOWA
  1. Na podstawie Umowy CMW Legal świadczy Usługi Prawne zlecone przez Klienta.
  2. Jeżeli inaczej nie ustalono, Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony, chyba że co innego wynika z charakteru lub natury Usługi Prawnej będącej przedmiotem Umowy.
  3. Umowy są umowami starannego działania. CMW Legal świadczy Usługi Prawne z należytą starannością.
  4. Szczegółowy zakres Usług Prawnych jest określony przez Umowę lub przyjęte (wyraźnie lub konkludentnie) przez CMW Legal zlecenie Klienta świadczenia Usług Prawnych złożone w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefaksu, telefonicznie lub ustnie („Zlecenie”).
 4.  
 5. ZAWARCIE UMOWY
  1. Zawarcie Umowy wymaga każdorazowo wyraźnego przyjęcia Zlecenia przez CMW Legal i może nastąpić w jakiejkolwiek formie prawem dopuszczonej, w szczególności w formie pisemnej, dokumentowej lub w formie ustnej.
  2. Umowę uznaje się za konkludentnie zawartą, gdy Klient skieruje do CMW Legal Zlecenie świadczenia Usług Prawnych, a CMW Legal przystąpi do ich świadczenia.
  3. Klient przekaże CMW Legal dane niezbędne do nawiązania i utrzymywania kontaktu i korespondencji z Klientem oraz sporządzania dokumentów księgowych, a w szczególności miejsce siedziby lub zameldowania lub zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz numery KRS lub PESEL, NIP lub REGON, a także wszelkie inne dane, do otrzymania których CMW Legal będzie uprawniona na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Zakres pierwotnego Zlecenia może ulec zmianie (zawężeniu lub rozszerzeniu) z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku zgody CMW Legal na zmianę zakresu Zlecenia CMW Legal niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. Zawężenie zakresu Zlecenia pozostaje bez wpływu na wysokość ustalonego wynagrodzenia, chyba że CMW Legal wyrazi zgodę na odmienne ustalenia.
 6.  
 7. WYKONYWANIE UMOWY – POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. CMW Legal, podejmując się świadczenia Usług Prawnych na rzecz Klienta, świadczy je w zakresie wyraźnie określonym w Umowie. W szczególności, CMW Legal nie jest odpowiedzialna za całokształt spraw Klienta ani za jego inne sprawy nie objęte Umową, np. za sprawy podatkowe, chyba że co innego wynika z Umowy.
  2. CMW Legal świadczy Usługi Prawne na podstawie otrzymanego Zlecenia wyłącznie na rzecz Klienta lub wskazanego przez niego końcowego odbiorcy Usługi Prawnej, a ich wykorzystanie przez osoby trzecie wymaga odrębnej zgody CMW Legal. Jeżeli Klient wskazał innego niż on końcowego obiorcę Usługi Prawnej, stosunek prawny między CMW Legal a takim końcowym odbiorcą usługi regulują OWUCL, a Klient ponosi odpowiedzialność wobec CMW Legal za zapłatę wynagrodzenia i zwrot kosztów CMW Legal przez takiego końcowego odbiorcę Usługi Prawnej, jak również zwolni CMW Legal (oraz wspólników, pracowników i współpracowników CMW Legal) z odpowiedzialności dalej idącej niż wynikająca z Umowy z Klientem i OWUCL.
  3. CMW Legal decyduje według swego uznania o sposobie wykonania Zlecenia, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i stosownych standardów zawodowych oraz, o ile uzna to za możliwe i celowe, wskazówek Klienta.
  4. CMW Legal nie świadczy doradztwa prawnego w zakresie prawa obcego (innego niż polskie).
   1. W oparciu o ogólne doświadczenie CMW Legal w kontaktach z innymi jurysdykcjami, CMW Legal może wyrażać opinie na temat zagadnień prawnych w innych jurysdykcjach – wyłącznie celem zapewnienia korzyści z doświadczenia CMW Legal – co nie stanowi świadczenia Usług Prawnych.
   2. Jeżeli wynika to z Umowy lub z charakteru Zlecenia, CMW Legal na potrzeby lub w związku ze świadczeniem Usług Prawnych może zaangażować zagranicznego doradcę prawnego. W takim przypadku zagraniczny doradca prawny nie jest podwykonawcą CMW Legal, a CMW Legal jedynie koordynuje współpracę z tym doradcą i nie jest odpowiedzialna za jego porady lub usługi.
  5. CMW Legal świadczy Usługi Prawne przy pomocy swoich pracowników lub stałych współpracowników, a także, w razie potrzeby, podmiotów trzecich („Pracownicy”).
  6. CMW Legal świadczy Usługi Prawne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. Po uprzednim ustaleniu z Klientem, CMW Legal może świadczyć Usługi Prawne również w innym czasie, przy czym może uzależnić to od zapłaty przez Klienta dodatkowego wynagrodzenia.
  7. CMW Legal może podejmować bieżące czynności bez uprzedniej akceptacji Klienta jak również czynności, które w przekonaniu CMW Legal takiej akceptacji nie wymagają.
  8. CMW Legal jest upoważniona (jednak nie zobowiązana) do podjęcia w interesie Klienta czynności nagłych, które nie mogły zostać uprzednio zaakceptowane przez Klienta ze względu na ograniczenia czasowe lub inne okoliczności, a których zaniechanie może w przekonaniu CMW Legal doprowadzić do powstania szkody lub innych negatywnych dla Klienta skutków.
  9. Na każdy wniosek CMW Legal, w terminie zakreślonym przez CMW Legal, Klient udzieli CMW Legal pełnomocnictw koniecznych do świadczenia Usług Prawnych. Klient wyraża zgodę na udzielanie przez CMW Legal dalszych pełnomocnictw i upoważnień.
  10. Klient przekaże CMW Legal wszelkie dokumenty i informacje potrzebne do świadczenia Usług Prawnych. Na każdy wniosek CMW Legal Klient przekaże CMW Legal wskazane dokumenty lub udzieli wskazanych informacji w terminie zakreślonym przez CMW Legal.
  11. Klient uiści wszelkie wskazane przez CMW Legal opłaty sądowe, skarbowe lub inne opłaty związane ze świadczeniem Usług Prawnych w terminie zakreślonym przez CMW Legal. Klient przyjmuje do wiadomości, że nieuiszczenie wskazanych opłat w zakreślonym terminie może spowodować odrzucenie środków zaskarżenia lub spowodować inne, negatywne dla Klienta, konsekwencje lub skutki prawne.
  12. CMW Legal zastrzega sobie wyłączne prawo do rozstrzygania kwestii tzw. „konfliktu interesów”, z poszanowaniem zasad etyki zawodowej radców prawnych, adwokatów lub doradców podatkowych oraz z uwzględnieniem uzasadnionych interesów Klienta i CMW Legal. Z upływem 12 miesięcy od daty ostatniej czynności dla Klienta lub wystawienia dla niego ostatniej faktury, CMW Legal jest uprawniona do uznania, iż z punktu oceny konfliktu interesów, dany podmiot przestał być Klientem CMW Legal.
 8.  
 9. WYKONYWANIE UMOWY – KONTAKTY
  1. Klient wyraża zgodę na korzystanie przez CMW Legal, w szczególności ze środków elektronicznych, porozumiewania się i usług przechowywania danych, niezależnie od tego czy są dostarczane przez osoby trzecie, na potrzeby komunikacji. CMW Legal nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną korzystaniem z takich środków i usług (w tym zniekształceniem lub utratą komunikatów i informacji). Klient niniejszym zostaje poinformowany, że poczta elektroniczna nie zapewnia zupełnego bezpieczeństwa przesyłanych danych.
  2. Klient może wskazać osoby, które działając w jego imieniu mogą udzielać lub zmieniać zakres Umowy, a także udzielać CMW Legal w jego imieniu wskazówek co do sposobu wykonania Umowy. Do czasu wskazania takich osób przyjmuje się, że każda osoba działająca w ramach organizacji Klienta lub jego spółek powiązanych, która pozostaje w kontakcie z CMW Legal, jest upoważniona do tego rodzaju czynności.
 10.  
 11. WYKONYWANIE UMOWY – WYNAGRODZENIE
  1. Jeżeli nie został uzgodniony inny sposób jego ustalania, wynagrodzenie należne CMW Legal za świadczenie Usług Prawnych („Wynagrodzenie”) obliczane będzie na podstawie czasu rzeczywiście poświęconego przez Pracowników na wykonywanie czynności w ramach świadczenia Usług Prawnych („Czynności”), według stawki godzinowej („Stawka”) należnej za pracę poszczególnych Pracowników wykonujących Czynności.
  2. Jeżeli nie został ustalony inny sposób obliczania Wynagrodzenia, Stawki godzinowe są zależne od kwalifikacji i pozycji Pracowników w strukturze organizacyjnej CMW Legal oraz wynoszą:
   1. 150% Stawki za Czynności „Partnera Zarządzającego” lub „Partnera Koordynatora”;
   2. 100% Stawki za Czynności „Partnera”;
   3. 80% Stawki za Czynności „radcy prawnego” lub „doradcy podatkowego;
   4. 60% Stawki za Czynności „aplikanta”;
   5. 40% Stawki za Czynności pozostałych Pracowników, z wyłączeniem sekretariatu;
   6. 20% Stawki za Czynności Pracowników sekretariatu.
  3. Jeżeli nie został ustalony inny sposób obliczania Wynagrodzenia, Stawka wynosi 220 (dwieście dwadzieścia) EUR lub równowartość tej kwoty w PLN (przeliczonej na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury), według wyboru CMW Legal.
  4. Kwoty Wynagrodzenia są kwotami netto. Do ustalonych kwot doliczony zostanie podatek od towarów i usług należny w Polsce w dniu wystawienia faktury.
  5. Jeżeli Wynagrodzenie jest obliczane na podstawie czasu rzeczywiście poświęconego przez Pracowników na wykonywanie Czynności, czas będzie rozliczany na podstawie rozpoczętych 6 (sześciu) minut wykonywania Czynności (tj. jednostką rozliczeniową czasu pracy będzie każde rozpoczęte 6 (sześć) minut).
  6. Niezależnie od ustalonego Wynagrodzenia, CMW Legal będą również przysługiwały koszty zastępstwa prawnego prawomocnie zasądzone i wyegzekwowane bezpośrednio od organów lub stron przeciwnych.
  7. W razie odbywania przez Pracowników podróży poza Szczecin związanych ze świadczeniem Usług Prawnych, czas spędzony w podróży, nie więcej jednak niż 8 (osiem) godzin na dobę, będzie uważany za czas wykonywania Czynności.
  8. Wynagrodzenie jest płatne na podstawie wystawianych przez CMW Legal faktur lub rachunków lub innych podobnych dokumentów, w terminie 7 dni od daty ich wystawienia, na rachunek bankowy w nich wskazany lub w kasie CMW Legal.
  9. Klient nieodwołanie wyraża CMW Legal zgodę na wystawianie faktur w formie elektronicznej, w szczególności w formacie PDF. Niniejszy punkt stanowi jednocześnie akceptację Klienta, jako odbiorcy faktury, na stosowanie faktur elektronicznych, o których mowa w art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług lub jego odpowiedniku obowiązującym w danym czasie.
  10. Wszelkie płatności należne CMW Legal od Klienta z tytułu świadczenia Usług Prawnych, w tym Wynagrodzenie i Koszty, będą dokonywane bez jakichkolwiek potrąceń lub innych pomniejszeń z tytułu jakichkolwiek podatków, w tym podatku u źródła, chyba że Klient będzie zobowiązany do dokonania takiego potrącenia lub innego pomniejszenia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W takim jednak przypadku Klient będzie zobowiązany do zwiększenia płatności należnych CMW Legal o równowartość dokonanego potrącenia lub innego pomniejszenia, tak aby CMW Legal otrzymała płatność w takiej kwocie, jakby potrącenia lub innego pomniejszenia nie dokonano.
  11. CMW Legal wysyła faktury, rachunki lub inne podobne dokumenty co do zasady z adresu e-mail: billing@cmwlegal.pl. Klient wysyła do CMW Legal korespondencję dotyczącą faktur, rachunków lub innych podobnych dokumentów na adres e-mail: billing@cmwlegal.pl.
 12.  
 13. WYKONYWANIE UMOWY – KOSZTY
  1. Klient zwróci CMW Legal wszelkie poniesione przez CMW Legal koszty i wydatki związane ze świadczeniem Usług Prawnych („Koszty”), a w szczególności: połączeń telefonicznych, pocztowe i kurierów, wydruków i kserokopii, tłumaczeń oraz przejazdów.
  2. Koszty połączeń telefonicznych, pocztowe i kurierów oraz wydruków i kserokopii będą odpowiadać Kosztom poniesionym przez CMW Legal, chyba że CMW Legal rozliczy je ryczałtowo, w wysokości 5% należnego CMW Legal Wynagrodzenia, według wyboru CMW Legal.
  3. Przejazdy są wykonywane pojazdami CMW Legal, prywatnymi pojazdami Pracowników lub taksówkami. Koszty przejazdów wykonywanych pojazdami CMW Legal oraz prywatnymi pojazdami Pracowników wynoszą 1,50 (jeden i pół) PLN powiększone o podatek od towarów i usług za każdy kilometr. Koszty przejazdów wykonywanych taksówkami będą odpowiadać kosztom wynikającym z przedstawionych przez CMW Legal rachunków lub, jeśli przedstawienie rachunku nie jest możliwe, zwyczajnemu kosztowi przejazdu taksówką na danej trasie.
  4. W razie odbywania przez Pracowników podróży poza Szczecin związanych ze świadczeniem Usług Prawnych, Klient zwróci CMW Legal w szczególności Koszty:
   1. przejazdów według zasad określonych w punkcie 7.3 powyżej;
   2. dojazdów autobusem, pociągiem lub środkami komunikacji miejskiej;
   3. przelotów;
   4. posiłków;
   5. noclegów w hotelu przynajmniej trzygwiazdkowym w pokoju do pojedynczego wykorzystania,
   wynikające z przedstawionych przez CMW Legal rachunków lub, jeśli przedstawienie rachunku nie jest możliwe, odpowiadające zwyczajnemu kosztowi danego towaru lub usługi. Sposób korzystania z przejazdów, dojazdów i przelotów oraz usług gastronomicznych i noclegowych zależy od decyzji CMW Legal, która uwzględni wszakże słuszny interes Klienta.
  5. Koszty usług prawników lub innych specjalistów zewnętrznych, w szczególności prawników zagranicznych, które Klient zaakceptował, Klient będzie ponosił bezpośrednio na rzeczy tych usługodawców, chyba że uprzednio ustalono, iż poniesie je CMW Legal, wówczas Klient zwróci lub zaliczkowo przedpłaci te koszty CMW Legal, w terminie zakreślonym przez CMW Legal.
  6. Koszty są płatne (zwracane) na podstawie wystawianych przez CMW Legal faktur lub rachunków lub innych podobnych dokumentów, sporządzonych w oparciu o wykaz Kosztów przygotowany przez CMW Legal, w terminie 7 dni od daty ich wystawienia, na rachunek bankowy w nich wskazany lub w kasie CMW Legal. Na życzenie Klienta będą udostępnione kopie faktur, rachunków lub inne dokumentujące poniesienie Kosztów.
  7. CMW Legal jest uprawniona do uprzedniego otrzymania zaliczki na poczet należności CMW Legal wynikających ze świadczenia Usług Prawnych w wysokości wskazanej przez CMW Legal. Do czasu otrzymania zaliczki, CMW Legal jest uprawniona do powstrzymania się od podjęcia jakichkolwiek Czynności. Powstrzymanie się od Czynności nie wymaga uprzedniego powiadomienia Klienta.
 14.  
 15. WYKONYWANIE UMOWY – REKLAMACJE, POWSTRZYMANIE
  1. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń odnośnie do wysokości Wynagrodzenia lub Kosztów wskazanych w otrzymanej przez Klienta fakturze, rachunku lub innym podobnym dokumencie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania danego dokumentu. Niezgłoszenie CMW Legal zastrzeżeń w wyżej wskazanym terminie jest równoznaczne z akceptacją faktury, rachunku lub innego podobnego dokumentu przez Klienta. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Klienta w terminie, powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do ewentualnie skorygowanej faktury, rachunku lub innego podobnego dokumentu.
  2. CMW Legal jest uprawniona do powstrzymania się ze świadczeniem Usług Prawnych lub wykonywaniem Czynności w ramach świadczonych Usług Prawnych: (i) jeżeli ich wykonanie byłoby sprzeczne z prawem lub zasadami etyki radcy prawnego, bądź doradcy podatkowego; lub (ii) jeżeli Klient opóźnia się z zapłatą wymagalnego Wynagrodzenia albo zwrotem Kosztów dłużej niż 14 dni. W takim przypadku CMW Legal jest uprawniona również do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Powstrzymanie się CMW Legal nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia, zwrotu Kosztów oraz zapłaty kosztów zastępstwa prawnego należnego lub poniesionych lub przyznanych CMW Legal do czasu rozwiązania Umowy.
 16.  
 17. WYKONYWANIE UMOWY – POUFNOŚĆ I DOKUMENTY
  1. CMW Legal zachowa w tajemnicy wszelkie informacje i dokumenty ujawnione jej przez Klienta w związku ze świadczeniem Usług Prawnych. Powyższe ograniczenia nie dotyczą informacji i dokumentów podanych do publicznej wiadomości w inny sposób niż z naruszeniem niniejszego punktu lub których podania do publicznej wiadomości wymagał interes Klienta lub obowiązujące przepisy prawa.
  2. CMW Legal przechowa dane i dokumenty związane ze świadczeniem Usług Prawnych przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane i dokumenty zostały zgromadzone, lub przez okres 10 lat od dnia rozwiązania Umowy lub zakończenia świadczenia danej Usługi Prawnej, w zależności co nastąpi pierwsze – jeżeli ustalenie daty końca postępowania, w którym dane i dokumenty zostały zgromadzone, jest niemożliwe lub niecelowe. Po tym okresie CMW Legal będzie uprawniona do zniszczenia dokumentów.
  3. Klient nie będzie rozpowszechniał wzorów umów lub innych dokumentów i aktów prawnych, zarówno w całości jak i we fragmentach, które sporządzone zostały przez CMW Legal na potrzeby Klienta lub w związku ze świadczeniem Usług Prawnych. W szczególności Klient nie będzie przekazywał tych wzorów podmiotom trzecim, zwłaszcza prowadzącym działalność konkurencyjną w stosunku do działalności CMW Legal.
  4. CMW Legal powstrzyma się od jakichkolwiek działań mogących godzić w dobre imię Klienta w trakcie obowiązywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu. Klient powstrzyma się od jakichkolwiek działań mogących godzić w dobre imię CMW Legal w trakcie obowiązywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu.
 18.  
 19. WYKONYWANIE UMOWY – ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. CMW Legal nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane lub współspowodowane: (i) nieprzekazaniem lub przekazaniem CMW Legal niepełnych dokumentów lub informacji; (ii) powstrzymaniem się przez CMW Legal ze świadczeniem Usług Prawnych lub wykonywaniem Czynności na skutek nieudzielenia pełnomocnictwa, a także na skutek niewpłacenia wymaganej opłaty lub zaliczki oraz w sytuacji, o której mowa w punkcie 8.2 powyżej; (iii) przekazaniem CMW Legal dokumentów, informacji, pełnomocnictw albo wniesieniem opłat lub zaliczek w czasie uniemożliwiającym terminowe Świadczenie Usług Prawnych lub wykonywanie Czynności.
  2. Odpowiedzialność CMW Legal z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z wyłączeniem szkód wyrządzonych umyślnie, ograniczona jest do równowartości 100.000 (stu tysięcy) EUR według średniego kursu ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w danym roku, w którym wystąpiła szkoda.
  3. Pomimo tego, że intencją CMW Legal jest bieżące informowanie Klientów oraz innych osób o zachodzących zmianach w prawie za pomocą alertów oraz innych materiałów marketingowych, w tym na stronie internetowej CMW Legal oraz portalach CMW Legal w mediach społecznościowych to, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, CMW Legal nie ponosi odpowiedzialności za treść wskazanych materiałów.
 20.  
 21. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z AML (PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY)
  1. CMW Legal podlega przepisom ustawy z dnia 01.03.2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („UAML”). Nakładają one na CMW Legal obowiązek stosowania wobec Klienta środków bezpieczeństwa finansowego, w tym m.in. obowiązek identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta, jego przedstawicieli i reprezentantów, weryfikacji tożsamości przedstawicieli Klienta, identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego, uzyskiwania informacji o powiązaniach Klienta z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne, a także obowiązek zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Zgodnie z UAML, Klient ma obowiązek przedstawić CMW Legal wszelkie żądane informacje i dokumenty określone w UAML, w szczególności doręczyć wypełniony formularz Poznaj Swego Klienta („Formularz KYC”) oraz aktualizować zawarte w nim informacje. CMW Legal zastrzega sobie prawo do nierozpoczynania świadczenia Usług Prawnych lub do powstrzymania się z nimi lub też ich zakończenia jeżeli nie otrzyma od Klienta stosownych informacji, w tym wypełnionego Formularza KYC oraz dokumentów wymaganych przez UAML.
 22.  
 23. RODO
  1. CMW Legal jest administratorem danych osobowych osób fizycznych, które zawierają Umowę w imieniu Klienta, a także osób kontaktowych po stronie Klienta, w tym osób upoważnionych do składania Zleceń oraz osób obsługujących procesy ich rozliczeń, oraz wskazywanych przez Klienta na potrzeby świadczenia Usług Prawnych. Zasady przetwarzania danych osobowych w/w osób przez CMW Legal są zawarte w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej CMW Legal.
  2. CMW Legal jest administratorem danych osobowych, udostępnianych lub przekazywanych mu bezpośrednio lub pośrednio przez Klienta lub pozyskiwanych w inny sposób przez CMW Legal w ramach świadczenia usług prawnych. Na podstawie art. 14 ust. 5 lit d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), CMW Legal nie wykonuje obowiązku informacyjnego wobec ww. osób z uwagi na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.
  3. W przypadku danych osobowych udostępnianych lub przekazywanych CMW Legal pośrednio lub bezpośrednio przez Klienta, Klient zapewnia CMW Legal oraz jej ewentualnych podwykonawców, że przetwarza, w tym udostępnia CMW Legal, takie dane osobowe zgodnie z prawem (w szczególności posiada i stosuje wymagane polityki przetwarzania danych osobowych oraz posiada podstawę prawna do przetwarzania tych danych) i nie zachodzą okoliczności, które uniemożliwiałyby zgodne z prawem przetwarzanie takich danych osobowych przez CMW Legal, a przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy lub Zlecenia.
  4. Przy świadczeniu Usług Prawnych CMW Legal może posługiwać się Pracownikami wykonującymi Czynności związane z danym Zleceniem, w związku z tym może zachodzić potrzeba przekazania Pracownikom przetwarzania lub udostępnienia danych osobowych związanych z danym Zleceniem. W przypadku udostępniania lub powierzenia przetwarzania danych osobowych Pracownikom lub ogólnie osobom trzecim, CMW Legal nakłada na takie osoby odpowiednie zobowiązania dotyczące poufności oraz przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych.
  5. CMW Legal ma prawo – o ile uzasadnione jest to zakresem realizowanej pomocy prawnej lub jeżeli wymaga tego Klient – do przekazywania danych osobowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) oraz również poza EOG, przy spełnieniu właściwych wymagań prawnych określonych przez RODO.
  6. Jeżeli Klient ma siedzibę w państwie trzecim, nie zapewniającym odpowiedniej ochrony danych osobowych, a w ramach świadczenia Usług Prawnych CMW Legal może przekazywać Klientowi dane osobowe, Klient i CMW Legal zawrą dodatkową umowę ze standardowymi klauzulami umownymi, dotyczącymi przekazywania danych osobowych do państw trzecich, przyjętymi przez Komisję Europejską.
  7. Klient i CMW Legal ponoszą samodzielną, własną odpowiedzialność za przestrzeganie wymagań dotyczących ochrony danych osobowych. Klient jest zobowiązany naprawić wszelkie szkody poniesione przez CMW Legal, jego Pracowników lub ewentualnych podwykonawców w związku z naruszeniem właściwych wymagań prawnych przez Klienta lub przez podmioty, za które odpowiada, lub w związku z nieprawdziwością jakichkolwiek oświadczeń w zakresie danych osobowych.
 24.  
 25. ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Zarówno Klient jak i CMW Legal może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym lub z upływem oznaczonego terminu. Wypowiedzenie Umowy przez Klienta nie zwalnia go z obowiązku zapłaty kwot należnych CMW Legal z tytułu Usług Prawnych świadczonych do czasu wypowiedzenia. Ponadto, Klient zobowiązany będzie do zapłaty CMW Legal kwoty stanowiącej ekwiwalent nakładów (w tym kosztu dodatkowych Usług Prawnych) i wydatków poniesionych przez CMW Legal w interesie Klienta, w okresie od wypowiedzenia do czasu przekazania sprawy Klientowi albo innemu doradcy prawnemu lub podmiotowi wskazanemu przez Klienta. Z tytułu wypowiedzenia Umowy przez jedną stronę, drugiej stronie nie służy roszczenie o naprawienie szkody, nawet jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu. Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze stron obejmuje wypowiedzenie wszystkich pełnomocnictw, jakie CMW Legal otrzymała od Klienta.
  2. Za ważne powody uznaje się naruszenie Umowy oraz utratę zaufania usprawiedliwioną okolicznościami.
 26.  
 27. REFERENCJE
  1. Klient wyraża zgodę na ujawnienie przez CMW Legal faktu świadczenia Usług Prawnych na jego rzecz oraz na umieszczenie Klienta na liście referencyjnej CMW Legal.
 28.  
 29. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowa i OWUCL podlegają prawu polskiemu.
  2. OWUCL zostały sporządzone w języku polskim i angielskim i są dostępne na stronie internetowej CMW Legal. W przypadku sporu co do ich treści, rozstrzygająca jest polska wersja językowa.
  3. W czasie trwania Umowy z Klientem, CMW Legal może zmienić treść OWUCL informując Klienta o takiej zmianie i jej treści. Zmienione OWUCL wiążą Klienta jeżeli nie wypowie Umowy w terminie 14 dni od otrzymania takiej informacji.
  4. Wszelkie spory wynikłe z Umowy, OWUCL lub z nimi związane podlegają jurysdykcji sądów polskich.
  5. Wszelkie spory wynikłe z Umowy, OWUCL lub z nimi związane zostaną rozstrzygnięte w drodze polubownej (co nie stanowi jednakże zapisu na sąd polubowny), a w razie braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla CMW Legal.
  6. OWUCL stanowią integralną część Umowy i mają zastosowanie do stosunku prawnego między CMW Legal i Klientem wynikającego z Umowy w zakresie, w jakim Umowa nie stanowi inaczej.
  7. Jeżeli Umowa (bądź udzielone Zlecenie) zawarta została w formie pisemnej lub dokumentowej, jej zmiana, uzupełnienie lub rozwiązanie wymagają formy pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.