background subpage

HUMAN RESOURCES I RODO

Umowy o pracę i kontrakty menedżerskie

Regulaminy, układy zbiorowe pracy i inne regulacje wewnątrzzakładowe

Przejęcia zakładów pracy lub ich części

Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i nierównemu traktowaniu

Rozliczanie czasu pracy, nadgodzin, urlopów oraz podróży służbowych

Odpowiedzialność pracowników

Spory zbiorowe i relacje ze związkami zawodowymi

Zwolnienia indywidualne i grupowe

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Praca tymczasowa, outsourcing i leasing pracowniczy

Delegowanie pracowników i zatrudnianie cudzoziemców

Spory sądowe w sprawach pracowniczych

Audyty RODO

Opracowywanie i wdrażanie procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych

Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa danych

Implementacja zasady prywatności

Bieżące doradztwo w sprawach RODO

Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych

Szkolenia RODO

Postępowania przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych

Skontaktuj się: