Taxweb: Blog podatki

Piotr Porzycki: „Ograniczenia w wystawianiu paragonów do faktur”

Z dniem 01 stycznia 2020 r. w życie wejdą przepisy ustawy z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”). Przedmiotem Nowelizacji jest m. in. modyfikacja obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („VatU”) w zakresie wystawiania faktur VAT do paragonów fiskalnych.
Faktura tylko do paragonu zawierającego NIP nabywcy będącego podatnikiem VAT.

Zgodnie z art. 106b ust. 5 VatU w brzmieniu nadanym Nowelizacją, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej paragonem fiskalnym i dokonanej na rzecz podatnika VAT, podatnik dokonujący takiej sprzedaży będzie mógł wystawić fakturę VAT do tego paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy paragon potwierdzający sprzedaż zawiera NIP nabywcy.

Uchybienie powyższej zasadzie, polegające na wystawieniu faktury do paragonu dokumentującego sprzedaż na rzecz podatnika VAT i nie zawierającego NIP tego podatnika, wiązać się będzie z zastosowaniem względem wystawcy takiej faktury sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 100% kwoty VAT wykazanego w takiej fakturze (vide: art. 106b ust. 6 VatU w brzmieniu nadanym Nowelizacją).

Faktury do paragonów konsumenckich 

Należy jednak mieć na uwadze, iż przywołany powyżej przepis art. 106b ust. 5 VatU w brzmieniu nadanym Nowelizacją wskazuje, iż konieczność ujęcia NIP na paragonie w celu późniejszego wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż, dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, w których sprzedaż dokonywana jest na rzecz podatnika VAT.

Natomiast w przypadku, gdy z żądaniem wystawienia faktury do paragonu wystąpi osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT i osoba ta będzie wskazana w fakturze jako nabywca, podatnik dokonujący sprzedaży będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT mimo, że paragon nie będzie zawierał NIP nabywcy, o ile żądanie wystawienia faktury zostanie zgłoszone w terminie.

Termin żądania wystawienia faktury 

Dla przypomnienia warto wskazać także, iż obowiązek wystawienia faktury do paragonu na żądanie nabywcy jest ograniczony w czasie. Zgodnie bowiem z art. 106b ust. 3 VatU, podatnik dokonujący sprzedaży jest zobowiązany do wystawienia faktury do paragonu fiskalnego, jeżeli żądanie wystawienia takiej faktury zostanie zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Jednakże po upływie powyższego terminu podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury do paragonu.

Nowelizacja nie wprowadza w tym zakresie jakichkolwiek zmian.

Podsumowanie 

Podsumowując należy wskazać, iż możliwość wystawienia faktury VAT do paragonu fiskalnego uzależniona będzie od dwóch czynników. Po pierwsze – od statusu VAT nabywcy, po drugie zaś od tego, czy w przypadku gdy z żądaniem wystawienia faktury występuje podatnik VAT czynny, paragon zawiera jego NIP.

W przypadku bowiem, gdy z żądaniem wystawienia faktury do paragonu wystąpi osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i osoba ta będzie wskazana w fakturze jako nabywca, będą podatnik dokonujący sprzedaży będzie miał obowiązek wystawić fakturę do paragonu bez NIP, o ile osoba ta zgłosi swoje żądanie w ustawowym terminie wynoszącym 3 miesiące licząc od końca miesiąca, w którym doszło do sprzedaży albo zapłaty.

Natomiast w sytuacji, gdy z żądaniem wystawienia faktury do paragonu wystąpi osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wystawienie takiej faktury możliwe będzie wyłącznie pod warunkiem, że paragon ten zawierać będzie NIP nabywcy. Samo żądanie również musi zostać zgłoszone w opisanym powyżej terminie.

Doradca podatkowy Piotr Porzycki
CMW Legal