Taxweb: Blog podatki

Piotr Porzycki: „Opodatkowanie VAT czynności związanych z rewizją celną w transporcie morskim”

Czynności spedytora w ramach obsługi międzynarodowego transportu towarów nierzadko obejmują działania związane z rewizją celną towarów („Rewizja celna”). Wystąpienie powyższego elementu w łańcuchu obsługi ładunków wzbudza wątpliwości służb księgowych podatników działających w sektorze spedycyjnym, dotyczące właściwych stawek VAT, jakie należy stosować w przypadku świadczenia usług Rewizji celnej na rzecz podmiotu krajowego, zarejestrowanego w Polsce w charakterze podatnika VAT czynnego („Klient”).

Rewizja celna

Rewizja celna polega na oględzinach Towarów oraz dokonaniu ich pomiarów celem ustalenia wartości celnej oraz innych parametrów kalkulacji cła. Jest to czynność niezbędna dla objęcia towarów procedurą celną, w celu dokonania ich odprawy oraz następczego wywozu poza obszar celny Unii Europejskiej.

Innymi słowy, Rewizja celna stanowi element łańcucha czynności, których wykonanie jest niezbędne dla dokonania eksportowego transportu towarów.

Prawnopodatkowy charakter Rewizji celnej

Rewizja celna w spedycji morskiej stanowi usługę służącą bezpośrednim potrzebom ładunków statków morskich. W myśl bowiem art. 83 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („VatU”), przez „usługi służące bezpośrednim potrzebom ładunków statków morskich” rozumieć należy usługi wykonywane na ładunkach, które są niezbędne do wykonania usługi ich transportu na pokładzie statku morskiego. Przekładając powyższe na przedmiot niniejszego artykułu wskazać należy, iż rewizja celna jest czynnością niezbędną dla dokonania transportu towarów poza obszar wspólnotowy Unii Europejskiej. Jeżeli zatem jej przedmiotem są towary transportowane następczo na pokładzie statku morskiego, to usługi Rewizji celnej spełniają przesłanki uznania ich za usługi służące bezpośrednim potrzebom ładunków statków morskich.

Stawka VAT i warunki jej zastosowania

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 9 VatU, usługi świadczone na obszarze portów morskich, polegające na obsłudze środków transportu morskiego lub służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków, podlegają opodatkowaniu według 0% stawki VAT. Jednocześnie wskazać należy, iż warunkiem zastosowania względem tego rodzaju usług 0% stawki VAT jest posiadanie przez usługodawcę dowodów potwierdzających, iż usługi te wykonane zostały na terenie portu morskiego oraz służą bezpośrednim potrzebom ładunku statku morskiego. W powyższym kontekście podkreślenia wymaga, iż w przypadku Rewizji celnej dowodami powyższymi będą dokumenty celne sporządzone w wyniku jej przeprowadzenia.

Podsumowanie

Podsumowując, działania podatnika na obszarze portu morskiego i związane z Rewizją celną obejmującą towary następczo transportowane na pokładzie statku morskiego poza obszar wspólnotowy Unii Europejskiej, podlegają opodatkowaniu według 0% stawki VAT. Wynika to z faktu, iż stanowią one usługi służące bezpośrednio potrzebom ładunku statku morskiego. Prawo do skorzystania z ww., preferencyjnej stawki VAT, jest jednak warunkowe i wiąże się z koniecznością posiadania przez podatnika będącego usługodawcą dowodów potwierdzających, iż usługi te wykonane zostały na terenie portu morskiego oraz służą bezpośrednim potrzebom ładunku statku morskiego.

W powyższym kontekście podkreślenia wymaga, iż w przypadku Rewizji celnej dowodami powyższymi będą dokumenty celne sporządzone wskutek przeprowadzonej rewizji.

Doradca podatkowy Piotr Porzycki
CMW Legal