Taxweb: Blog podatki

Piotr Porzycki: „Wspólnota Bahamów wdraża wymogi wynikające z BEPS”

Z końcem 2018 r. Parlament Wspólnoty Bahamów uchwalił pakiet ustaw („Pakiet”), których celem jest spełnienie przez Bahamy wymogów wynikających z opracowanego przez OECD i państwa G-20 projektu Base Erosion and Profit Shifting („BEPS”). Pakiet wprowadza istotne zmiany w obszarze prawa podatkowego, a w zwłaszcza w obszarze ewidencjonowania podatników oraz przeciwdziałaniu uchylaniu się od opodatkowania, a także w zakresie zasad sprawozdawczości finansowej i obejmuje: (i) ustawę o podmiotach gospodarczych, (ii) ustawę o zniesieniu wyłączeń preferencyjnych, (iii) ustawę o rejestrze beneficjentów rzeczywistych oraz (iv) ustawę o sprawozdawczości finansowej podmiotów wielonarodowych. Wejście w życie Pakietu wiąże się z istotnymi zmianami otoczenia prawnego Wspólnoty Bahamów i może wiązać się z koniecznością przemodelowania struktur kapitałowych, wykorzystujących do prowadzenia działalności gospodarczej spółki bahamskie.

Ustawa o podmiotach gospodarczych

Zgodnie z treścią ustawy o podmiotach gospodarczych, podmiot utworzony lub zarejestrowany na Bahamach jak również podmioty kontynuujące tam działalność, a założone przed wejściem w życie tej ustawy muszą – dla zachowania statusu rezydenta podatkowego Wspólnoty Bahamów – udowodnić, iż prowadzą na terytorium Bahamów rzeczywistą działalność gospodarczą oraz wykazać się tamże znaczącą obecnością.

Owa znacząca obecność na terytorium Wspólnoty Bahamów oznacza prowadzenie podstawowej, operacyjnej działalności gospodarczej na terenie tego państwa oraz ulokowanie tam miejsca sprawowania faktycznego zarządu nad bahamską spółką.

Z kolei w przypadku pasywnych podmiotów holdingowych, zachowanie przez dotychczas ulokowane tam spółki a nabycie przez nowoutworzone, statusu bahamskiego rezydenta podatkowego wiązać się będzie z koniecznością wykazania, iż na terytorium Bahamów sprawowany jest faktyczny zarząd nad spółką holdingową przez kompetentne osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania podmiotami holdingowymi.

Zgodnie z treścią ustawy o podmiotach gospodarczych, każda spółka już zarejestrowana na terytorium Wspólnoty Bahamów i kontynuująca tamże działalność, jak również spółki nowoutworzone muszą złożyć określone informacje o spełnieniu warunków w zakresie działalności operacyjnej lub miejsca faktycznego zarządu w terminie 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego w tracie trwania którego ustawa o podmiotach gospodarczych weszła w życie.

Ustawa o zniesieniu wyłączeń preferencyjnych

Rewolucję do systemu podatkowego Wspólnoty Bahamów wprowadziła jednak ustawa o zniesieniu wyłączeń preferencyjnych. Zgodnie z jej przepisami, spółki będące bahamskimi rezydentami podatkowymi tracą preferencyjne zwolnienia podatkowe obejmujące takie należności publicznoprawne, jak: (i) podatek dochodowy od osób prawnych, (ii) podatek dochodowy od osób fizycznych, (iii) podatek od zysków kapitałowych, (iv) podatek od spadków i darowizn, (v) opłata skarbowa oraz (iv) opłaty rejestrowe na rzecz organów publicznych.

Podkreślenia wymaga jednak, iż od 01 stycznia 2019 r. utrata powyższych zwolnień obejmować będzie wyłącznie podmioty utworzone po 31 grudnia 2018 r. Spółki, które zarejestrowane zostały przed tą datą mogą korzystać z dotychczasowych preferencji do końca 2021 r.

Ustawa o rejestrze beneficjentów rzeczywistych

Ustawa o rejestrze beneficjentów rzeczywistych nakłada na osoby prawne posiadające siedzibę rejestrową na terytorium Bahamów obowiązek zidentyfikowania beneficjentów rzeczywistych, tj. osób sprawujących faktyczną kontrolę nad takimi osobami prawnymi. Obowiązek ten dotyczy każdej osoby prawnej, niezależnie od tego czy została ona zarejestrowana na Bahamach w dniu 01 stycznia 2019 r. czy też jej rejestracja dokonana została przed tą datą i wraz z wejściem w życie ustawy o rejestrze beneficjentów rzeczywistych, podmiot ten kontynuuje działalność na terytorium Wspólnoty Bahamów. Wyjątkiem od powyższej reguły objęte jednak osoby prawne, które podlegają na Bahamach zwolnieniu z opodatkowania.

Osoby prawne objęte obowiązkiem ustalenia swoich beneficjentów rzeczywistych, zobowiązane są nadto do przedstawienia swoim agentom rejestrowym informacji na temat osób zidentyfikowanych jako beneficjenci rzeczywiści. Na tej podstawie agenci rejestrowi dokonywać będą weryfikacji tożsamości beneficjentów rzeczywistych, a zebrane dane przesyłać będą do bazy danych prowadzonej przez Prokuratora Generalnego Wspólnoty Bahamów.

Rzeczona baza danych nie jest publicznie dostępna, a wręcz ma charakter wysoce poufny. Dostęp do niej posiadają wyłącznie: Prokurator Generalny oraz Minister Sprawiedliwości Wspólnoty Bahamów oraz działające z ich upoważnienia osoby zatrudnione w obsługujących ich urzędach.

Ustawa o sprawozdawczości finansowej podmiotów wielonarodowych

Zakres podmiotowy ustawy o sprawozdawczości finansowej podmiotów wielonarodowych obejmuje uczestniczące w grupach kapitałowych o charakterze międzynarodowym spółki: (i) zarejestrowane na terytorium Wspólnoty Bahamów lub (ii) nieposiadające siedziby rejestrowej na Bahamach ale będące z innych powodów bahamskimi rezydentami podatkowymi.

Na gruncie komentowanej ustawy, podmioty holdingowe spełniające powyższe kryteria zobligowane są do składania na Bahamach grupowego sprawozdania CBC (ang. Country by Country Reporting), czyli sporządzania sprawozdań o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach wykonywania działalności gospodarczej przez wszystkie spółki wchodzące w skład danej grupy kapitałowej.

W przypadku, gdy spółka bahamska w danej grupie kapitałowej nie pełni funkcji holdingowej, zobligowana jest do powiadomienia o fakcie uczestnictwa w międzynarodowej grupie kapitałowej Ministra Finansów państwa właściwego dla siedziby spółki holdingowej, zobligowanej do złożenia raportu CBC.

Co istotne, wyłączeniu z powyższego obowiązku podlegają spółki bahamskie uczestniczące w międzynarodowych grupach kapitałowych, których skonsolidowane przychody za rok podatkowy poprzedzających rok sprawozdawczy, nie przekraczają kwoty 850 mln dolarów amerykańskich.

Doradca podatkowy Piotr Porzycki
CMW Legal