Alert

Zasady odpowiedzialności za AI

Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy o odpowiedzialności deliktowej za działanie sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka, mającej stanowić uzupełnienie projektowanego rozporządzenia o sztucznej inteligencji (AI Act). 

Dyrektywa odwołuje się do obowiązku dokumentowania przez dostawcę usług AI wysokiego ryzyka sposobu działania AI, ustanawiając obowiązek przedstawiania takiej dokumentacji w zakresie niezbędnym do oceny roszczenia. Nieprzedstawienie takiej dokumentacji będzie wiązało się z domniemaniem, że AI było niezgodne z prawem unijnym. Dyrektywa proponuje również domniemanie istnienia związku przyczynowego między AI a szkodą, przenosząc na operatora ciężar dowodu w celu wykazania braku tego związku.

Dyrektywa jest na wczesnym etapie opracowywania, jednak jej uwzględnienie w rozwoju oprogramowania pozwoli na lepszą ocenę ryzyk i kosztów przez deweloperów.