Alert

Żegluga objęta EU ETS – uwaga na klauzule czarterowe

Przypominamy, że od 1 stycznia 2024 r. żegluga została objęta systemem EU ETS, z rocznym bezwzględnym limitem emisji niektórych gazów cieplarnianych, wymagającym nabycia uprawnień do emisji. 

Powyższe wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/959 z dnia 10 maja 2023 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz decyzję (UE) 2015/1814 w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

W przypadku niektórych statków Dyrektywa zaczęła obowiązywać już w styczniu 2024 r., co spowoduje objęcie przewoźników obowiązkiem nabycia uprawnień emisji dla emisji gazów cieplarnianych. Wejście w życie Dyrektywy może mieć zatem istotne konsekwencje dla uczestników rynku żeglugowego, wpływając na stawki frachtowe oraz armatorskie opłaty lokalne. 

W związku z powyższym zalecamy czarterującym zwrócenie szczególnej uwagi na klauzule zawarte w umowach czarterowych pod kątem potencjalnych dodatkowych opłat, które mogą zostać naliczone przez armatorów w związku z wykonywanym przewozem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt

PIOTR PORZYCKI
Doradca podatkowy | Partner CMW Legal
pporzycki@cmwlegal.pl
+48 573 320 227