Alert

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego

Z dniem 1 lipca 2023 roku weszło w życie rozporządzenie, które uchyliło na terytorium całego kraju stan zagrożenia epidemicznego. 

Jednocześnie wiele rozwiązań wprowadzonych w czasie pandemii przyjęło się i już zostanie. Spółkom osobowym i kapitałowym umożliwiono przeprowadzanie zdalnych posiedzeń organów spółki oraz dano możliwość rejestracji spółek w ramach systemów online.  

W związku z powyższym, nadal będzie możliwość podejmowania uchwał za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut lub umowa spółki wprost wykluczają taką możliwość.

Inaczej sytuacja wygląda w zakresie funkcjonowania organów wewnętrznych, przede wszystkim w stowarzyszeniach, ale także w fundacjach i innych organizacjach społecznych działających na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych. Po uchyleniu stanu zagrożenie epidemicznego nie będzie możliwe dalsze korzystanie z omawianych form procedowania organów, chyba że takie rozwiązania dotyczące zdalnego funkcjonowania organów zostały przewidziane w umowie lub statucie organizacji. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:


GRACJAN BUTKIEWICZ
Aplikant radcowski
gbutkiewicz@cmwlegal.pl