Alert

Zwolnienie z VAT transakcji zbycia nieruchomości

W wyroku z dnia 25 kwietnia 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do prawa rozporządzania towarem jak właściciel, które to warunkuje uznanie transakcji jako dostawę towarów na gruncie ustawy o VAT. 

Sąd uznał, że transakcja, w której wydzierżawiający (dostawca) zbywa na rzecz podmiotu trzeciego nieruchomość, na której pozostają nierozliczone z dzierżawcą nakłady, spełnia definicję dostawy towarów zarówno w zakresie zbycia gruntu, jak i zbycia nierozliczonych nakładów poczynionych przez dzierżawcę – a tym samym korzysta z ustawowego zwolnienia z VAT. 

Stanowisko NSA w zakresie skutków podatkowych związanych z opodatkowaniem VAT przy zbyciu nieruchomości może znacząco wpłynąć na ocenę takich transakcji przez organy skarbowe.  

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Joanną Zinko (jzinko@cmwlegal.pl).