Alert

Zbliża się termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego

W latach ubiegłych, tj. 2020 i 2021 roku, w związku z pandemią COVID-19, terminy w zakresie sprawozdawczości finansowej zostały wydłużone o 3 miesiące i upływały 30 września danego roku kalendarzowego.

W tym roku, ze względu na coraz mniejszy wpływ pandemii, odstąpiono od praktyki stosowanej w latach poprzednich.

W związku z powyższym, zastosowanie mają terminy obowiązujące przed wybuchem pandemii COVID-19 (przy założeniu, że rok obrotowy danego podmiotu pokrywa się z rokiem kalendarzowym):

  • 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 r
  • 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego;
  • 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym za pośrednictwem repozytorium dokumentów finansowych (online).

Jednocześnie ustawodawca przewidział szereg sankcji związanych z niewypełnieniem w terminie ww. obowiązków, tj. chociażby: (i) możliwość wszczęcia z urzędu przez sąd rejestrowy tzw. postępowania przymuszającego, czy np. (ii) nałożenie kary grzywny lub ograniczenia wolności przewidzianych w ustawie o rachunkowości w związku z niezłożeniem sprawozdania finansowego.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:


GRACJAN BUTKIEWICZ
Aplikant radcowski
gbutkiewicz@cmwlegal.pl