ALERT: CENY TRANSFEROWE

NOWE OBOWIĄZKI W ZAKRESIE RAPORTOWANIA O CENACH TRANSFEROWYCH

Od 2020 r. Podatnicy zobowiązani będą do raportowania o cenach transferowych na nowych zasadach.

Obowiązek ten wymagać będzie od podatników posiadania szczegółowych ewidencji, umożliwiających raportowanie organom o parametrach finansowych transakcji z podmiotami powiązanymi.

Elektroniczny TP-R w miejsce formularza TP

Od 2020 r. przestają obowiązywać stosowane dotychczas formularze CIT/TP oraz PIT/TP. W ich miejsce, dla dokumentacji lokalnej, wprowadzona zostanie elektroniczna deklaracja TP-R. Składana ona będzie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu każdego roku obrotowego.

Zakres informacji objętych TP-R

Raport TP-R obejmował będzie dane dotyczące m. in. typów transakcji z podmiotami powiązanymi oraz danych finansowych tych transakcji, ogólnych informacji finansowych, przeprowadzonych analiz benchmarkingowych i przyjętych metod porównywalności.

Znaczenie zmian w przepisach dotyczących raportowania

W związku z wejściem w życie przepisów o raportowaniu T P – R , podatnicy zobligowani będą do dostosowania swoich systemów księgowych do wymogów nowych regulacji. Ze względu na zakres informacji objętych TP-R, ewidencje księgowe podatników powinny zapewniać możliwość pozyskania takich parametrów finansowych transakcji, jak m. in.: marża operacyjna, marża zysku brutto, rentowność aktywów, rentowność kapitału własnego, narzut netto i brutto ze sprzedaży, narzut operacyjny, czy wskaźnik Berry’ego.

Piotr Porzycki
doradca podatkowy